کمیته قانون گذاری و سیاست گذاری

هدف اصلی این کمیته، نظارت بر توسعه و نگهداری راهنما و آئین نامه های انجمن است.

کمیته قانون گذاری و سیاست گذاری

قانون گذاری و سیاست گذاری

آیا علاقمند به عضویت در این کمیته هستید؟

وظایف

وظایف این کمیته به شرح زیر است:

 • ایجاد، توسعه و بررسی مجموعه دستورالعمل های انجمن و اطلاح آن.
 • بازنگری و حفظ مفاد اساسنامه انجمن.
 • ارائه تغییرات پیشنهادی در رابطه با دستورالعمل های انجمن به جلسات هیئت مدیره انجمن.
 • ارائه تغییرات پیشنهادی در رابطه با اساسنامه انجمن به جلسه هیئت مدیره انجمن پیش از برگزاری مجمع عمومی انجمن.
 • مرور و بررسی لوایح پیشنهادی در رابطه با اساسنامه و دستورالعمل های انجمن و اطمینان از عدم مغایرت آنها با روح قوانین جاری، وظایف اعضا هیئت مدیره و قوانین موجود.

ترکیب اعضا

 • رئیس هیئت مدیره انجمن (رئیس کمیته قانون گذاری و سیاست گذاری)
 • حداقل دو عضو هیئت مدیره
 • حداکثر سه عضو جامعه
 • اعضای اضافی که توسط هیئت مدیره منصوب شده اند.

کمیته روابط عمومی و ارتباطات

هدف اصلی این کمیته اطلاع رسانی فعالیت های انجمن به اعضا جامعه و سایر افراد و انتشار اسناد رسمی انجمن در تمام قالب ها و بستر هاست.

کمیته روابط عمومی و ارتباطات

روابط عمومی و ارتباطات

آیا علاقمند به عضویت در این کمیته هستید؟

وظایف

وظایف این کمیته به شرح زیر است:

 • ترویج فعالیت های انجمن و اطلاع رسانی رخداد های آتی انجمن.
 • تهیه و انتشار بولتن های خبری انجمن.
 • ایجاد ارتباط مستمر و موثر با اعضای انجمن.
 • ایجاد و توسعه بستر ارتباطی با اعضا از جمله وبسایت اینترنتی انجمن و ایمیل رسمی انجمن.
 • انجام تمام امور مربوط به ارتباط با اعضا طبق مصوبات هیئت مدیره.

ترکیب اعضا

 • مدیر ارتباطات و روابط عمومی هیئت مدیره (رئیس کمیته ارتباطات و روابط عمومی)
 • حداقل دو عضو هیئت مدیره
 • حداکثر سه عضو جامعه
 • اعضای اضافی که توسط هیئت مدیره منصوب شده اند.

کمیته گردهمآیی ها

هدف اصلی این کمیته ایجاد بستری برای اعضای جامعه برای مشارکت در رویدادها و فعالیتها و در عین حال ترویج فرهنگ فارسی و ایرانی در جامعه وسیع جزیره ونکوور است.

کمیته گردهمآیی ها

گردهمآیی ها و رویداد ها

آیا علاقمند به عضویت در این کمیته هستید؟

وظایف

وظایف این کمیته به شرح زیر است:

 • طراحی، برنامه ریزی و معرفی رویداد های کلیدی فرهنگی مانند: نوروز، یلدا، تیرگان و مهرگان.
 • طراحی، برنامه ریزی و معرفی رویداد ها و فعالیت های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و تفریحی که برای اعضای جامعه فوایدی را در برداشته باشد و یا مورد علاقه آن ها باشد.
 • اجرای تمامی رویداد های تایید شده توسط هیئت مدیره.

این کمیته مسئولیت اجرای تمامی رخدادها منطبق با اساسنامه و راهنمای قوانین انجمن را دارد و بودجه پیشنهادی این کمیته برای برگزاری هر رخداد می بایست در جلسه هیئت مدیره انجمن بررسی و تایید شود.

ترکیب اعضا

 • مدیر رویداد های هیئت مدیره (رئیس کمیته گردهمآیی ها)
 • خزانه دار انجمن
 • هماهنگ کننده رویداد ها (یا نماینده وی)
 • مدیر ارتباطات و روابط عمومی هیئت مدیره (یا یکی از اعضای کمیته ارتباطات و روابط عمومی)
 • حداکثر سه عضو جامعه
 • اعضای اضافی که توسط هیئت مدیره منصوب شده اند.

کمیته امور مالی

هدف اصلی این کمیته مدیریت کلیه امور مالی انجمن می باشد.

کمیته امور مالی

امور مالی

آیا علاقمند به عضویت در این کمیته هستید؟

وظایف

وظایف این کمیته به شرح زیر است:

 • پشتیبانی و اجرا و مدیریت شفاف امور مالی انجمن.
 • بودجه ریزی سالانه جهت اجرای برنامه های انجمن.
 • پایش و نظارت میزان مصرف بودجه و ارائه پیشنهادات مدیریت بودجه به هیئت مدیره انجمن.
 • ارائه پیشنهادات در رابطه با امور و قوانین مهم مالی.
 • شناسایی و بکارگیری منابع مالی برای اعضای جامعه.
 • انجام و نظارت بر تمامی تراکنش های مالی انجمن (از قبیل پرداخت ها و تنخواه گردانی ها).
 • اجرای تمامی وظایف محول شده توسط هیئت مدیره.

ترکیب اعضا

 • خزانه دار انجمن (رئیس کمیته امور مالی)
 • نائب رئیس هیئت مدیره انجمن
 • حداقل یک نفر از اعضای هیئت مدیره انجمن
 • حداکثر سه عضو جامعه
 • اعضای اضافی که توسط هیئت مدیره منصوب شده اند.

کمیته خدمات

هدف اصلی این کمیته شناسایی، برنامه ریزی و ارائه خدماتی است که به هر نحوی به اعضای جامعه نفع برساند.

کمیته خدمات

خدمات

آیا علاقمند به عضویت در این کمیته هستید؟

وظایف

وظایف این کمیته به شرح زیر است:

 • شناسایی خدمات کلیدی ضروری لازم برای گروه های مختلف اعضا اعم از افراد تازه وارد، دانشجوها، صاحبان مشاغل، خانواده های وابسته، افراد و خانواده های کم درآمد و سایر گروه هایی که توسط کمیته شناسایی می شود.
 • ارائه، نظارت و ارزیابی نحوه اجرای خدمات یاد شده.
 • اجرای تمامی خدمات محول شده توسط هیئت مدیره.

این کمیته مسئولیت اجرای تمامی خدمات منطبق با اساسنامه و راهنمای قوانین انجمن دارد و بودجه پیشنهادی این کمیته برای برگزاری هر خدمت می بایست در جلسه هیئت مدیره انجمن بررسی و تایید شود.

ترکیب اعضا

 • مدیر امور خدمات هیئت مدیره (رئیس کمیته خدمات)
 • حداقل دو نفر از اعضای هیئت مدیره انجمن
 • حداکثر سه عضو جامعه
 • اعضای اضافی که توسط هیئت مدیره منصوب شده اند.

مرجع تعاریف شرح وظایف کمیته ها

این مرجع یکی از اسناد رسمی انجمن می باشد که توضیح دهنده عنوان و شرح وظایف کمیته ها است.

دانلود نسخه PDF مرجع تعاریف

© کپی رایت - ۲۰۲۳ - انجمن ایرانیان و فارسی زبانان ویکتوریا