استاد محمدرضا شجریان

گردهمآیی یادبود خسرو آواز ایران در تاریخ ۵ نوامبر برگزار خواهد شد.