اطلاعیه مهم پیرامون برگزاری جشن های نوروزی انجمن

نوروز کلید همبستگی گسست‌ناپذیر اقوام ایرانی و یکی از رموز ماندگاری فرهنگ پارسی در طول هزاره‌هاست.