برگزاری مجمع عمومی فوق العاده

این مجمع در تاریخ ۲۴ ژوئن ۲۰۲۱ به صورت آنلاین برگزار خواهد شد.